<<< zurück

11.3.2008 Niederlande: Stellungnahme zu Fragen der PvdD an Ministerin Verburg zur Evaluation und aktueller Situation der R.A.D.-Regel.

Folgendes hat Ministerin Verburg hat geantwort:
*(PvdD) (ist die Partei wo Dion Graus tätig ist) an die Minister der Justiz und der LNV über die Regelung agressive Dieren. (eingesendet, 13. 02 .2008.)

*(PvdD) aan de ministers van Justitie en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de Regeling Agressieve Dieren. (Ingezonden 13 februari 2008)*


1.
Kent u het bericht ‘Odin overleeft zijn hoger beroep niet’?

1.
Kennen sie den Bericht "Odin überlebt seine höhere Berufung nicht?

Antwoord 1
Ja


2.
Wat is de reden geweest voor het afmaken van de hond, terwijl het hoger beroep nog moest plaatsvinden?

Was war der Grund dafür, daß der Hund getötet wurde, obwohl die höhere Berufung noch stattfinden mußte?


4
Is het u bekend dat de eigenaar de kosten voor de opvang van de hond voor zijn rekening wilde nemen? Zo ja, kunt u aangeven in hoeverre dit is meegewogen in de beslissing om de hond niet langer op te vangen, maar over te gaan tot het afmaken van de hond?

Ist es bekannt, daß der Besitzer die Kosten für die Unterbringung von seinem Hund auf seine eigene Rechnung nehmen wollte? Falls ja, können Sie uns erklären, warum der Hund trotzdem nicht länger untergebracht wurde und warum man sich entschlossen hat, den Hund zu töten?


5
Deelt u de mening dat bij een zwaarwegend besluit als bij het afmaken van een hond een hoger beroep afgewacht dient te worden en dat eveneens de eigenaar moet worden geconsulteerd of ten minste vooraf op de hoogte worden gesteld? Zo neen, kunt u dit toelichten?

Teilen sie die Meinung, daß bei einem solch schweren Beschluss, so wie bei dem Töten von einem Hund, abgewartet werden soll (bei höherer Berufung) und außerdem der Besitzer benachrichtigt werden muss, oder zumindest informiert werden sollte? Falls nein, können sie dies erklären?


6
Is de eigenaar van de hond de mogelijkheid geboden om een contra-expertise aan te vragen? Zo ja, wat is hiervan het resultaat geweest? Zo neen, waarom niet?

Ist dem Besitzer die Möglichkeit gegeben worden, um ein Gegengutachten anzufragen? Falls ja, was war hiervon das Resultat? Falls nein, warum nicht?


Antwoord 2, 4, 5 en 6
De politie heeft op 6 februari 2007 de hond inbeslaggenomen aangezien het vermoeden bestond dat genoemde hond een valse stamboom had en tot het pitbullterriërtype kon worden gerekend. Ingevolge artikel 73, eerste en tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren mag men honden behorend tot het pitbullterriërtype niet fokken, invoeren, verhandelen of voorhanden hebben.

Antworten zu 2, 4, 5 und 6
Die Polizei hat am 6. Febr. 07 den Hund beschlagnahmt, weil die Vermutung bestand, daß genannter Hund einen falschen Stammbaum hatte und es sich darum, um einen Pitbull-Terrier-Typ handelte. In Folge von Art. 73, 1. und 2. Mitglied von dem Gesundheits- und Wohlseinsgesetz für Tiere, darf man Hunde, zugehörig eines Pitbull-Terrier-Typen nicht züchten, einführen, verkaufen oder haben.


Op 6 februari 2007 heeft een deskundige van de Algemene Inspectie Dienst vastgesteld dat de hond behoort tot het pitbullterriërtype.

Am 6.02.07 hat ein Gutachter vom AID (allgemeiner Inspektiondienst) festgestellt, daß dieser Hund zu einem Pitbull-Terrier-Typ gehört.


Aangezien de eigenaresse en schoonzoon tijdens de inbeslagname van de hond geen afstandsverklaring hadden ondertekend is afgezien van het aanbieden van een transactie ter voorkoming van vervolging en zijn zij gedagvaard voor de politierechter te Rotterdam. Gelijktijdig met de dagvaarding heeft het openbaar ministerie te Rotterdam de eigenaresse en haar schoonzoon in een brief bericht dat de hond in beslag zou worden gehouden totdat de politierechter een beslissing zou hebben genomen, waarbij is aangegeven dat dit enkele maanden tot een jaar zou kunnen duren.

Laut der Besitzerin und Schwiegersohn wurde während der Beschlagnahmung von diesem Hund, keine Abstandserklärung unterzeichnet, daraufhin fand eine Einladung wegen Klärung und Untersuchung, eine Verhandlung vor dem Polizeirichter in Rotterdam statt. Gleichzeitung hat das Ministerium in Rotterdam die Besitzerin und ihrem Schwiegersohn in einem Schreiben mitgeteilt, daß der Hund weiterhin in der Beschlagnahmung bleiben soll, bis der Polizeirichter eine Entscheidung getroffen hat. Außerdem wurde angegeben, daß diese einige Monate dauern kann.


Vervolgens hebben twee door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen personen en een exterieur keurmeester van de Raad van Beheer eveneens vastgesteld dat de hond behoort tot het pitbullterriërtype. Op verzoek van de verdediging heeft er een contra-expertise plaatsgevonden. De hiertoe ingeschakelde deskundige heeft vastgesteld dat de hond niet tot het pitbullterriërtype kon worden gerekend. De politierechter te Rotterdam heeft de verdachten (de eigenaresse en haar schoonzoon) op 31 mei 2007 veroordeeld tot een geldboete en voorts de onttrekking aan het verkeer van de hond bevolen.

Außerdem haben 2, durch den LNV angewiesenen Personen und einem "rechtsmässigen" Gutachter von Raad van Beheer gleichermassen festgestellt, daß der Hund zu den "pitbullachtigen" gehört. Auf Anfrage der Verteidigung, wurde ein Gegengutachten erstellt. Der hierzu eingeschaltete Sachkundige hat festgestellt, daß der Hund NICHT zu den "pitbullachtigen" gezählt werden kann. Der Polizeirichter von Rotterdam hat die Verdächtigen (Besitzerin und ihr Schwiegersohn) am 31.05.07 zu einer Geldstrafe verurteilt und hat die Tötung des Hundes befohlen.


De verdachten hebben tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld. Aangezien tussen de uitspraak van de rechtbank en de behandeling ter zitting in hoger beroep geruime tijd kan verstrijken, heeft de Officier van Justitie uit het oogpunt van dierenwelzijn en de hoge kosten van een voortdurende bewaring besloten het hoger beroep niet af te wachten en toepassing te geven aan artikel 117, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering juncto artikel 10, tweede lid, van het Besluit Inbeslaggenomen voorwerpen.

Die "Verdächtigen" haben gegen diese Aussprache höhere Berufung eingelegt. Dadurch, daß zwischen der Aussprache (Urteil) vom Gericht und der nächsten Sitzung (höhere Berufung) eine geraume Zeit verstreichen kann, hat der Staatsanwalt aus diesem Gesichtspunkt von "Tierwohlsein" und die hohen Kosten für eine weitere Verwahrung beschlossen, die höhere Berufung nicht mehr abzuwarten und seine Zustimmung von Art. 117 zu geben, 2. Absatz vom Gesetzbuch der Straforderung zusammen mit Art. 10, 2. Absatz, von diesem Beschluss der Beschlagnahmung, vorzuziehen.


Ingevolge genoemde artikelen heeft de Officier van Justitie de bevoegdheid om, vooruitlopend op een rechterlijke uitspraak, de bewaarder de opdracht te geven een inbeslaggenomen dier te laten inslapen. Dit kan alleen indien het dier niet geschikt is voor opslag, dan wel indien de kosten van de bewaring niet in redelijke verhouding staan tot de waarde van het dier. In aanvulling hierop verwijs ik naar de eerder door mij en de Minister van LNV aan u beantwoorde vragen over het euthanaseren van pups wegen te hoge kosten (Aanhangsel Handelingen II 2007/08, 425).

Laut genannter Artikel hat der Staatsanwalt die Befugnis um, vor einer richterlichen Aussprache (Urteil), dem Unterbringer (sprich Asyl-Besitzer), den Auftrag zum Töten des beschlagnahmten Tieres zu geben.
Dies kann nur, wenn das Tier nicht geeignet ist zur Unterbringung, weil die Kosten der Aufbewahrung nicht in dem Verhältnis zum Wert des Tieres stehen.


De verdachten hebben, door tussenkomst van een advocaat, op 12 juni 2007 een aanbod gedaan om de kosten voor de opvang van de hond voor hun rekening te nemen. Gelet op het bovengenoemde aspect van dierenwelzijn heeft de Officier van Justitie besloten het aanbod van de eigenaresse en de schoonzoon niet te accepteren. De Officier van Justitie heeft op 12 juni 2007 de advocaat bericht dat uitvoering zal worden gegeven aan de beslissing de hond te laten inslapen, hetgeen op 13 juli 2007 is geschied. Overigens hebben de eigenaresse en haar schoonzoon vlak voor de terechtzitting het hoger beroep ingetrokken.

Die Verdächtigen haben, nach Absprache mit ihrem Rechtsanwalt, am 12. Juni 07 ein Angebot gemacht, um die Kosten für die Unterbrigung vom Hund auf ihre eigene Rechnung zu nehmen. Anhand zu dem obenstehenden Aspekt von "Tierwohlsein", hat der Staatsanwalt beschlossen, dieses Angebot der Besitzerin und ihres Schwiegersohnes, nichts zu akzeptieren. Der Staatsanwalt hat am 12. Juni 07 dem Rechtsanwalt berichtet, daß der Hund, nach dem richterlichen Beschluss getötet werden soll, dies geschah am 13. Juli 07.
Übrigens haben die Besitzerin und ihr Schwiegersohn kurz vorher, ihre höhere Berufung zurückgezogen.


3
Welke richtlijnen worden gehanteerd bij het bepalen van de maximale duur van de opvang van in beslag genomen dieren? Door wie zijn deze richtlijnen vastgesteld?

Welche Richtlinien werden gehandhabt zum Bestimmen der maximalen Dauer des Aufenthalts des beschlagnahmten Tieres? Durch wen wurden diese Richtlinien festgelegt?


Antwoord 3
Er zijn geen richtlijnen voor het bepalen van de maximale duur van de opvang omdat deze afhankelijk is van de individuele omstandigheden van het geval.

Es bestehen keine Richtlinien die sagen, wielange die maximale Dauer für den Aufenthalt ist, weil diese abhängig ist von den individuellen Umständen eines Falles.


7
In welk stadium bevindt zich de evaluatie van de Regeling Agressieve Dieren? In hoeverre zijn maatschappelijke organisaties hierbij betrokken? Wanneer zullen de resultaten naar de Kamer worden verzonden?

In welchem Stadium befindet sich die Überprüfung/Nachbereitung der R.A.D.? In wie weit sind gesellschaftliche Organisationen hier bei bezogen? Wann werden die Ergebnisse zur Kammer geschickt?


Antwoord 7
De Commissie van Wijzen is momenteel bezig met de evaluatie en zoals afgesproken zal ik voor deze zomer de Tweede Kamer over de bevindingen informeren. De Commissie hoort verschillende partijen die betrokken zijn bij de Regeling Agressieve Dieren.

Die Kommission der Weisen sind momentan mit der Überprüfung/Nachbereitung beschäftigt und so wie abgesprochen, werde ich vor dem Sommer, die 2. Kammer über das Ergebnis informieren. Die Kommission hört verschiedene Parteien, die sich auf die R.A.D. beziehen.


8
Hoeveel honden zijn in beslag genomen in het kader van de Regeling Agressieve Dieren sinds het algemeen overleg over de regeling in juni 2007?

Wieviele Hunde sind im Namen der R.A.D. beschlagnahmt worden, seit der letzten allgemeinen Überlegung über die Regelung vom Juni 2007


Antwoord 8
Van 19 juni 2007 tot en met 13 februari 2008 zijn er 311 pitbulls in beslag genomen.

Vom 19. Juni 07 bis am 13. Febr. 08, wurden 311 Pitbulls beschlagnahmt.

9
Bent u bereid de inbeslagnames te staken tot de resultaten van de evaluatie van de regeling bekend zijn? Zo neen, waarom niet?

Sind sie bereit die Beschlagnahmungen einzustellen, bis die Ergebnisse von der Überprüfung/Nachbereitung von der Regelung bekannt sind? Falls nein, warum nicht?


Antwoord 9
Zoals ik al eerder aan de Tweede Kamer heb medegedeeld vanaf de aankondiging van de evaluatie op 19 juni 2007 (laatstelijk tijdens het Notaoverleg van 28 januari jl., Kamerstukken II 2007/08, nr. 100), wacht ik de evaluatie van de Commissie van Wijzen RAD af, alvorens ik met een reactie kom. Ik wacht het rapport af en tot die tijd blijft de RAD van kracht/./

So wie ich schon vorher der 2. Kammer mitteilte, bei der Ankündigung von der Überprüfung/Nachbereitung vom 19.Juni 07 (letztens während der Notüberlegung vom 28. Jan. 2008) warte ich die Überprüfung/Nachbereitung der R.A.D. von der Kommission der Weisen ab, bevor ich mit einer Reaktion komme. Ich warte den Bericht ab und bis zu dieser Zeit bleibt die R.A.D. in Kraft.


Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Graus, ingezonden 12 februari 2008 (vraagnummer 2070811270)

Anhang:
Diese Fragen sind zugefügte Fragen zu der Sache von dem Mitglied Graus, eingesendet 12. 02.08


1) http://www.ad.nl/rotterdam/stad/article2034638.ece


De Minister van Justitie,
Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Graus (PVV) over de inbeslagneming en euthanasie van het hondje Odin.

Sehr geehrter Vorsitzender,

hierbei füge ich ihnen die Antworten auf die Fragen vom Mitglied Graus (PVV), über die Beschlagnahmung und Tötung von dem Hund Odin, zu.


/1/
Bent u bekend met de inbeslagneming en euthanasie in opdracht van Justitie van het jonge hondje Odin?/

Sind sie bekannt mit der Beschlagnahmung und Tötung, im Auftrag des Staatsanwaltes, von dem jungen Hund Odin??

Ja.


/2 en 5/

/Is het waar dat Odin als puppy van acht maanden bij zijn gezin werd weggehaald? 1)/

/Is het waar dat bovengenoemde pup bijna een jaar heeft moeten wachten op zijn doodvonnis in een kaal hok zonder de bij zijn leeftijd behorende aandacht en afleiding?/

Ist es wahr, daß Odin als Welpe von 8 Monaten, bei seiner Familie weggeholt wurde? 1)
Ist es wahr, daß oben genannter Welpe, fast ein Jahr auf seinen Tod warten mußte in einem kahlen Zwinger, ohne die seinem Alter entsprechenden Aufmerksamkeit und Erziehung zu haben?


De eigenaresse heeft ten tijde van de inbeslagname op 6 februari 2007 verklaard dat zij de hond zeven maanden eerder van haar schoonzoon had gekregen. De schoonzoon heeft tijdens het verhoor op 6 februari 2007 bevestigd dat hij de hond zeven maanden eerder had aangeschaft. Rekening houdend met de leeftijd waarop een pup van een moederhond wordt gescheiden zoals bepaald in artikel 3 van het Besluit scheiden van dieren - te weten zeven weken - gaat het Openbaar Ministerie ervan uit dat de hond ten tijde van de inbeslagname minimaal acht maanden en drie weken oud was.

Die Besitzerin hat bei der Beschlagnahmung am 6. Febr. 07 angegeben, daß sie den Hund 7 Monate zuvor von ihrem Schwiegersohn, bekommen hat. Der Schwiegersohn hat während der Befragung am 6. Febr. 07 zugegeben, daß er den Hund 7 Monate zuvor angeschafft hat. In Hinsicht auf das Alter, woraufhin ein Welpe von dem Muttertier weggeholt wird, so wie in Art. 3 von dem Beschluss, Trennung von Tieren, vorgeschrieben ist - also 7 Wochen - geht das Ministerium davon aus, daß der Hund zum Zeitpunkt der Beschlagnahmung, minimal 8 Monate und 3 Wochen alt war.


De beslissing van de Officier van Justitie om de hond in te laten slapen, is op 13 juli 2007 ten uitvoer gebracht. Gelet op de datum van inbeslagname heeft de hond vijf maanden en een week in een dierenpension verbleven. Gedurende deze periode is de hond goed verzorgd.

Der Beschluss vom Staatsanwalt zum Töten des Hundes, ist am 13. Juli 07 vollzogen worden. Aufgrund des Datums der Beschlagnahmung, ist der Hund 5 Monate und eine Woche in einer Tierpension verblieben. Während dieser Periode ist der Hund gut versorgt worden.


/3 /
/Bent u bekend met het feit dat puppies niet in beslag genomen mogen worden zonder grondige reden of bijtincident?/

Ist ihnen bekannt, daß Welpen nicht beschlagnahmt werden dürfen, ohne einen triftigen Grund oder Beisserei?


Indien een hond onder de Regeling agressieve dieren (RAD) valt, is dat een reden voor inbeslagname.

Wenn ein Hund unter die RAD fällt, ist dies ein Grund für die Beschlagnahmung.


/4 /
/Is het u bekend dat nog niet volgroeide honden, zoals deze pup, niet in aanmerking mogen komen voor een zogenaamde schouwing ten behoeve van de Regeling Agressieve Dieren (RAD), daar de volwassen afmetingen van lichaam en schedel, welke onontbeerlijk zijn te bepalen of een hond wel of niet onder de RAD valt, ontbreken?/

Ist ihnen bekannt, daß Hunde, die noch nicht ausgewachsen sind, so wie dieser Welpe, nicht begutachtet werden dürfen im Namen der RAD, da die Abmessungen von Körper und Kopf, welche unentbehrlich sind, um zu bestimmen, ob ein Hund wohl oder nicht unter die RAD fällt, nicht stimmen?


Honden kunnen vanaf zes maanden geschouwd worden.

Hunde dürfen ab 6 Monate begutachtet werden.


/6 /
/Deelt u de mening dat het in beslag nemen en euthanaseren van dieren louter op basis/
/van hun uiterlijke kenmerken niet meer van deze tijd is?/

Teilen sie die Meinung, daß das in Beschlagnehmen und Töten von Tieren, nur auf Basis von ihren äußerlichen Merkmalen, nicht mehr von dieser Zeit ist?

Zoals bekend wordt momenteel de RAD door een Commissie van Wijzen geëvalueerd. Ik wacht het rapport af en tot die tijd blijft de RAD van kracht/

Sowie bekannt ist, wird momentan die RAD durche eine Kommission von Weisen neu besprochen. Ich warte diesen Bericht ab und bis dahin bleibt die RAD in Kraft.


/7 /
/Bent u bereid te bewerkstelligen dat ten onrechte in beslag genomen dieren onmiddellijk/
/worden vrijgelaten?/

Sind sie bereit um zu bewerkstelligen, daß zu Unrecht beschlagnahmte Tiere unverzüglich freigelassen werden?


De dieren die na inbeslagname niet onder de RAD blijken te vallen, worden zo snel mogelijk teruggegeven.

Die Tiere, die nach der Beschlagnahmung, nicht unter die RAD fallen, werden so schnell wie möglich zurückgegeben.


/8 /
/Hoeveel dieren zitten momenteel al dan niet onterecht vast in afwachting van een vonnis?/

Wieviele Tiere sitzen momentan denn NICHT zu Unrecht fest und warten auf ein Urteil?


Op 28 januari waren er 236 honden die onder de RAD in bewaring vallen.

Am 28. Jan. waren es 236 Hunde die unter die RAD fallen. (und festsitzen)


1) Verslag van Ressortsparket Den Haag

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg