<<< zurück

14.2.2008 Niederlande: Neues Basisrelgement der Rad van Beheer im Bezug auf Rasselisten und Stammbäume seit dem 1.1.2008.

Basis Reglement Stambomen (BRS)

Vanaf 1 juli 2008 worden de nieuwe regels van het Basis Reglement Stambomen (BRS) van kracht. Dit betekent dat alle dekaangiften vanaf 1 juli 2008 moeten voldoen aan de nieuwe welzijnsparagrafen van het Kynologisch Reglement.
Ab 1. Juli 2008 tritt die neue Regel des Basis-Grund-Stammbaum´s in Kraft, d.h. daß alle Züchtungen ab
1. Juli 2008 dem neuen "Wohlsein-Paragraphen" der kynologischen Grundregel (Statuten) entsprechen müssen.

Regels BRS
De regels van het BRS staan als volgt beschreven in het Kynologisch Reglement.
Regeln (Statuten) BRS
Die Statuten vom BRS stehen wie folgt in der kynologischen Regelung beschrieben:

Hoofdstuk VIII Basis Reglement Stambomen
Hauptstück VIII Basis-Regelung für Stammbäume

Artikel VIII.1

1. Een teef mag op de datum van de dekking niet jonger zijn dan 16 maanden.
2. Een teef die haar eerste nest zal krijgen, mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 72 maanden oud is geworden.
3. Een teef mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 96 maanden oud is geworden.
1. Eine Hündin darf am Tag der Deckung nicht jünger als 16 Monate sein.
1. Eine Hündin die ihren ersten Wurf bekommen soll, darf nicht gedeckt werden, nach dem Tag, wo sie 72 Monate alt geworden ist.
3. Eine Hündin darf nicht gedeckt werden nach dem Tag, wo sie 96 Monate alt geworden ist

Artikel VIII.2

1. Een teef mag slechts twee nesten in de periode van 24 maanden voortbrengen, met dien verstande dat de periode tussen de dekking voor het eerste nest en de dekking voor het daarop volgende tweede nest tenminste 10 maanden moet bedragen. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor het eerste van de twee binnen deze periode geboren nesten heeft plaatsgevonden.
1. Eine Hündin darf nur 2 Würfe innerhalb von 24 Monaten haben. Die Periode zwischen der Deckung
vom ersten Wurf und der Deckung vom darauffolgenden zweiten Wurf, muss mindestens 10 Monate betragen. Die Periode von 24 Monaten startet ab dem Datum, wo die Deckung vom ersten Wurf der zwei Würfe innerhalb dieser Periode stattgefunden hat.

2. Het is in Nederland niet toegestaan dat een teef gedurende haar leven meer dan vijf nesten voortbrengt.
2. Es ist in Niederland nicht erlaubt, daß eine Hündin innerhalb ihres ganzen Lebens, mehr als 5 Würfe hat.

Artikel VIII.3

Indien er pups worden geboren uit een combinatie waarvan één of beide ouderdieren niet voldoen aan de voorwaarden van dit hoofdstuk, volgt er een sanctie tegen de fokker conform artikel VI.25 lid 1 en 2.
Wenn Welpen geboren werden aus einer Kombination, wovon ein oder beide Elterntiere den Vorschriften der o.a. Regeln wiederspricht, folgt eine Untersuchung gegen den Züchter ......

Controle regels
Kontroll Regeln

Als de regels van het BRS van kracht zijn dan worden deze regels gecontroleerd na het insturen van de geboorteaangifte van het nest.
Wenn die Regeln vom BRS in Kraft treten, dann werden sie kontrolliert, nachdem die Geburtsangaben vom Wurf eingeschickt wurden.

Indien het nest wel voldoet aan de regels van het BRS zal de aanvraagprocedure gewoon verder gaan en zal de fokker geen bericht over het BRS ontvangen.
Erfüllt der Wurf den Regeln des BRS, geht die Anfrageprozedur weiter und der Züchter bekommt keinen Bericht vom BRS.

Als het nest niet voldoet aan de regels van het BRS zal de aanvraagprocedure ook gewoon doorgaan en zullen er uiteindelijk stambomen voor het nest afgegeven worden.
Erfüllt der Wurf den Regeln des BRS nicht, geht die Anfrageprozedur auch weiter und es werden letztendlich Stammbäume für den Wurf abgegeben.

Omdat de regels van het KR overtreden zijn zal dit voorgelegd worden aan het Tuchtcollege van de Kynologie. Hierover zal de fokker via de Raad van Beheer een bericht ontvangen. Vervolgens zal het Tuchtcollege de kwestie beoordelen en een uitspraak doen over de sancties.
Weil die Regeln vom KR übertreten wurden, wird es vorgelegt an dem Zuchtkollege von der Kynologie. Hiefür wird der Züchter via von Raad van Beheer einen Bericht empfangen. Weiterhin wird das Zuchtkollege eine Entscheidung treffen und eine Aussage zu der Untersuchung machen.

BRS Rekenmodule
BRS Rechenmodul

Om te kijken of de (voorgenomen) dekking aan de regels van het BRS voldoet is er een Raad van Beheer BRS Rekenmodule beschikbaar.
Um zu schauen, ob die (vorgenommene) Deckung den Regeln des BRS erfüllen, ist bei Raad von Beheer BRS ein Rechenmodul verfügbar.

LET OP: deze module is slechts een indicatie. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten ontleend worden. Bijvoorbeeld: in de module werken we met een geschatte geboortedatum 63 dagen na de dekking. In de praktijk kan dit afwijken.
VORSICHT: Dieses Module ist nur ein Beispiel. An den "Auszügen" des Moduls können keine rechtlichen Schritte unternommen werden. Beispiel: In dem Modul arbeiten wir mit einem geschätzten Geburtsdatum, 63 Tage nach der Deckung. In der Praxis kann dies jedoch abweichen.

Wij raden u dan ook aan om ruim binnen de marges van het BRS te fokken. De BRS rekenmodule werkt volgens de regels zoals die hierboven zijn beschreven.
Wir raten ihnen, innerhalb der Vorschriften vom BRS zu züchten. Das BRS-Rechenmodul arbeitet laut den Regeln, so wie oben beschrieben.

U vindt de BRS Rekenmodule in het menu aan de linkerkant of klik hier voor de Raad van Beheer BRS Rekenmodule. Let up bij het invullen erop dat u de datum invoert als dag-maand-jaar (in cijfers): dd-mm-jjjj (bijvoorbeeld 02-07-2007)
Sie finden das BRS-Rechenmodul im Menu ....

Quelle: http://www.raadvanbeheer.nl/index.php?id=1174&L=0%3FcHash%3D9ee17ccb95def9249f10c865e28e65ed